Privatumo politika

Bendrosios nuostatos

UAB „Vytenio4“, juridinio asmens kodas 305437462, buveinės adresas: Vytenio g. 4, tel. Nr.: +370 5 2430130, el. p.: info@vytenio4.lt (toliau – Bendrovė) supranta, kad asmens duomenų apsauga yra svarbi mūsų klientams, tiekėjams, partneriams bei kitiems asmenims, kurių asmens duomenis tvarko (toliau – duomenų subjektai), todėl itin atsakingai ir rūpestingai žiūri į su asmens duomenų apsauga susijusius klausimus ir imasi visų būtinų priemonių duomenų subjektų privatumo saugumui užtikrinti.

Šis privatumo pranešimas numato, kaip Bendrovė tvarko duomenų subjektų asmens duomenis, įskaitant, informaciją, kokie asmens duomenys tvarkomi, kaip jie renkami ir toliau tvarkomi, kiek laiko saugomi, kam teikiami, kokias teises turi duomenų subjektai bei kur kreiptis dėl jų įgyvendinimo ar kitais su asmens duomenų tvarkymu susijusiais klausimais.

Privatumo pranešimas yra parengtas remiantis šiais teisės aktais:

 • Europos Parlamento ir Tarybos 2016 m. balandžio 27 d. reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau- BDAR arba Reglamentas);
 • 2018 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas nr. XIII-1426 (toliau- ADTAĮ);
 • 2004 m. balandžio 15 d. Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymas Nr. IX-2135;

Kaip renkame Jūsų duomenis?

Kaip surenkame Jūsų duomenis priklauso nuo paslaugų, kurias mes Jums teikiame ar nuo mūsų bendradarbiavimo pobūdžio.

Bendrovė tvarko duomenis:

 • Gautus tiesiai iš Duomenų subjekto (Jūsų), pvz. kai atsiunčiate mums užklausas ar pranešimus nurodytais kontaktais, registruojatės į apžiūras mūsų svetainėje.
 • kurie yra generuojami, kai Jūs naudojatės mūsų paslaugomis, pvz., kai naudojatės mūsų tinklu ir paslaugomis, t. y. skambinate telefonu, siunčiate trumpąją žinutę (SMS), naršote internete, lankotės mūsų interneto svetainėse ir pan.
 • gautus iš duomenų registrų, kai turime parengti Jums sutartį.

Kokiais tikslais ir kokius asmens duomenis tvarkome?

Duomenų rinkimo tikslas Teisinis duomenų rinkimo pagrindas Asmens duomenų kategorijų aprašas Duomenų saugojimo terminai
Sutarčių su klientais sudarymas ir vykdymas Sutarties vykdymas BDAR 6 str., 1 d. b punktas Vardas, pavardė, telefonas gyvenamoji vieta, banko rekvizitai, asmens dokumento numeris, individualios veiklos pažymėjimo numeris, asmens kodas, PVM mokėtojo kodas, el. paštas, susirašinėjimų turinys ir juose pateikiama informacija, duomeny iš registrų centro 10 metų po sutarties galiojimo pabaigos
Registracijos į apžiūrą tikslu Sutikimas. BDAR 6 str., 1 d., a punktas Vardas, telefono numeris, pranešimo turinys 2 metai
Puslapio lankytojų įpročių stebėjimas Teisėtas interesas BDAR 6 str., 1 d. f punktas Slapukų surenkama informacija, registracijos duomenys: vardas, pavardė, telefono numeris, el. paštas Iki sutikimo atšaukimo
Skundų ir užklausų nagrinėjimas Teisėtas interesas BDAR 6 str., 1 d. f punktas Vardas, pavardė, el. pašto adresas, gyvenamoji vieta, telefono numeris, buto adresas, kreipimosi turinys 5 metai po skundo išnagrinėjimo
Naujienlaiškių siuntimas tiesioginės rinkodaros tikslais Sutikimas BDAR 6 str., 1 d. a punktas El. pašto adresas, vardas, pavardė Iki sutikimo atšaukimo
Socialinių tinklų administravimas Sutikimas BDAR 6 str., 1 d. a punktas Teisėtas interesas BDAR 6 str., 1 d. f punktas Komentaras, žinutės turinys, vardas, pavardė Informacija saugoma socialiuose tinkluose, kol asmuo pats ištrina duomenis
Potencialių klientų paieška Teisėtas interesas BDAR 6 str., 1 d. f punktas Vardas, telefono numeris ir/arba el. paštas 2 metai

Kam teikiame Jūsų duomenis?

Duomenims tvarkyti Bendrovė pasitelkia tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie užtikrina atitiktį BDAR ir tokį patį asmens duomenų saugumo lygį, koks yra nustatytas Bendrovė asmens duomenų politikoje.

Pateikiame Bendrovė pasitelktų duomenų gavėjų kategorijų sąrašą:

 • Bendrovės pasitelktiems nekilnojamojo turto pardavimo partneriams;
 • mūsų profesiniams patarėjams, auditoriams;
 • bankams, kai sudaromi mūsų tarpusavio sandoriai reikalauja bankų finansavimo;
 • notarams, jeigu su Jumis sudaroma sutartis reikalauja notarinės formos;
 • antstoliams, teisines ir/ar skolų išieškojimo paslaugas teikiantiems subjektams, reikalavimo teisę į skolą perimantiems subjektams; jungtinių skolininkų duomenų rinkmenų tvarkytojams;
 • duomenų centrų, prieglobos, debesijos, svetainės administravimo ir susijusias paslaugas teikiančioms, programinę įrangą kuriančioms, teikiančioms, palaikančioms ir vystančioms įmonėms, informacinių technologijų infrastruktūros paslaugas teikiančioms įmonėms, ryšio paslaugas teikiančioms įmonėms;
 • reklamos, rinkodaros paslaugas teikiančioms įmonėms;
 • archyvavimo, fizinės ir/ar elektroninės apsaugos, turto valdymo ir/ar kitas verslo paslaugas teikiančioms įmonėms;
 • kitiems tretiesiems asmenimis, kiek tai susiję su mūsų verslo pardavimu, susijungimais, pirkimais arba viso verslo ar dalies reorganizacija, ar vykdant panašius pokyčius;
 • įstatymų numatyta tvarka valstybės institucijoms: Valstybinei mokesčių inspekcijai, Registrų Centrui, Sodrai, Darbo biržai ir kt.;
 • teisėsaugos institucijoms pagal jų pateiktą prašymą arba mūsų iniciatyva, jei yra įtarimų, kad buvo įvykdyta nusikalstama veika, taip pat teismams ir kitoms ginčų nagrinėjimo institucijoms; mokesčių administratoriams.

Duomenų perdavimas į Trečiąsias valstybes

Esant poreikiui duomenų teikimas į Trečiąsias valstybes mūsų partnerių vykdomas remiantis teisėto duomenų perdavimo pagrindais, numatytais Bendrajame duomenų apsaugos reglamente.

Rekomenduojame susipažinti ir su mūsų partnerių pateiktais privatumo pranešimais:

Socialinių tinklų administratorių privatumo pranešimai:

Facebook: https://lt-lt.facebook.com/privacy/explanation;

Facebook slapukų politika: https://lt-lt.facebook.com/policies/cookies/;

Instagram duomenų politika: https://help.instagram.com/155833707900388;

Pranešimų siuntimo ir statistikos sekimo paslaugos tiekėjų privatumo pranešimai:

Remarketing: http://www.remarketing.lt/;

Evo Media: https://www.evomedia.lt/lt/privatumo-politika;

Media Parkas: https://mediapark.com/lt/;

Google Analytics: https://www.google.com/analytics/terms/dpa/dataprocessingamendment_20160909.html

Kaip apsaugome Jūsų duomenis?

Siekiant užtikrinti pavojų atitinkančio lygio saugumą tvarkant duomenis, Bendrovė yra įgyvendinusi tinkamas technines ir organizacines priemones. Bendrovė, parinkdama ir įgyvendindama tinkamas technines ir organizacines priemones duomenų tvarkymo saugumui užtikrinti vadovaujasi ENISA gairėmis, gerosiomis informacinės saugos praktikomis, VDAI parengtomis gairėmis bei rekomendacijomis.

Kokias teises turite?

Vadovaujantis BDAR nuostatomis, Jūs, kaip duomenų subjektas galite pasinaudoti šiomis teisėmis:

 • Teisė susipažinti su asmens duomenimis. T. y. pateikti prašymą suteikti informaciją, ar Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi, o jeigu asmens duomenys yra tvarkomi, turite teisę susipažinti su tvarkomais Jūsų asmens duomenimis.
 • Teisė ištaisyti asmens duomenis. T. y. pateikti prašymą ištaisyti Jūsų asmens duomenis jei nustatote, kad mūsų tvarkomi asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs.
 • Teisė ištrinti duomenis (teisė „būti pamirštam“). T. y. pateikti prašymą ištrinti Jūsų asmens duomenis jei manote, kad Jūsų duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai.
 • Teisė apriboti duomenų tvarkymą. T. y. Pateikti prašymą apriboti (sustabdyti) Jūsų asmens duomenų tvarkymą, išskyrus saugojimą – tuo atveju, kai, pvz., Jūs prašote ištaisyti Jūsų asmens duomenis (kol tikrinamas asmens duomenų tikslumas ir (ar) jie taisomi), nustatoma, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai ir Jūs nesutinkate, kad duomenys būtų ištrinti, Jūs pareiškėte nesutikimą dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo ir kt.
 • Teisė į duomenų perkėlimą. T. y. pateikti prašymą perkelti Jūsų asmens duomenis, kurie tvarkomi automatizuotomis priemonėmis, perkelti Jums ir (arba) kitam duomenų valdytojui susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu.
 • Teisė nesutikti su duomenų tvarkymu. T. y. išreikšti nesutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo, kai duomenys yra tvarkomi Bendrovė teisėto intereso arba viešojo intereso teisiniu pagrindu.
 • Teisė reikalauti, kad Jums nebūtų taikomas tik automatizuotu duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą, grindžiamas sprendimas, dėl kurio Jums kyla teisinės pasekmės arba kuris panašiu būdu Jums daro didelį poveikį;
 • Teisė bet kuriuo metu atšaukti mums duotus sutikimus, dėl asmens duomenų tvarkymo, pvz. tiesioginės rinkodaros pranešimų galite bet kada atsisakyti, paspaudę parinktį „Unsubscribe from the list“.
 • Jūs turite teisę atsisakyti pateikti savo asmens duomenis, tačiau Jūsų asmens duomenų pateikimas yra reikalingas ir būtinas šiame privatumo pranešime nurodytiems tikslams įgyvendinti, todėl Jums nepateikus savo asmens duomenų, Bendrovė gali nepavykti įgyvendinti išvardytų tikslų.

Kaip galite pasinaudoti savo teisėmis?

Savo teises galite įgyvendinti:

 1. Siunčiant mums laisvos formos prašymą el. pašto adresu dap@homa.lt. Prašymas turi būti pasirašytas galiojančiu el. parašu arba prie prašymo turi būti pateikta notaro patvirtinta asmens dokumento kopija, tam, kad galėtume įsitikinti jūsų tapatybe.
 2. Siunčiant prašymą registruotu paštu, adresu Ozo g. 41, LT – 07171 Vilnius, nurodant, kad laiškas skirtas duomenų apsaugos pareigūnui. Prašymas turi būti pasirašytas. Prie prašymo turi būti pridėta Jūsų asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija patvirtinta notaro.

Prašymas turi būti įskaitomas, pasirašytas, jame turi būti nurodytas duomenų subjekto vardas, pavardė, gyvenamoji vieta ir kiti duomenys pageidaujamos formos ryšiui palaikyti, informacija apie tai, kokią iš duomenų subjekto teisių ir kokia apimtimi duomenų subjektas pageidauja įgyvendinti.

Išskirtiniais atvejais, kilus įtarimams dėl duomenų subjekto tapatybės, pasiliekame sau teisę paprašyti papildomos informacijos, kuri mums padėtų įsitikinti besikreipiančio asmens tapatybe, pvz. atsakyti į papildomus klausimus, susijusius su mūsų bendradarbiavimu, pateikti notaro patvirtintus dokumentus ir kt.

Atsakymą į Jūsų prašymą mes pateiksime ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos. Išimtiniais atvejais, reikalaujančiais papildomo laiko, mes, Jums apie tai pranešę, turėsime teisę pratęsti prašomų duomenų pateikimo ar kitų Jūsų prašyme nurodytų reikalavimų išnagrinėjimo terminą iki 60 (šešiasdešimties) kalendorinių dienų nuo Jūsų kreipimosi dienos.

Bendrovė turi teisę atsisakyti nagrinėti duomenų subjekto prašymą, jei nustatytų, jog prašymai yra akivaizdžiai nepagrįsti arba neproporcingi, visų pirma dėl jų pasikartojančio turinio.

Jei nepavyktų sprendimo rasti kartu, turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (https://vdai.lrv.lt), kuri yra atsakinga už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priežiūrą ir kontrolę.

Kur galite kreiptis dėl klausimų, susijusių su asmens duomenimis?

Jei dėl šiame privatumo pranešime pateiktos informacijos ar Jūsų asmens duomenų apsaugos ir Jūsų teisių įgyvendinimo Bendrovėje iškiltų klausimų, įskaitant pranešimus apie pastebėtus asmens duomenų pažeidimus, maloniai prašome kreiptis į Bendrovės duomenų apsaugos pareigūną bet kuriuo Jums patogiu būdu:

Kokius slapukus ir kaip naudojame?

Slapukas (angl. cookie) – tai mažas tekstinis failas, kurį interneto svetainė įrašo į Jūsų kompiuterio arba mobilaus prietaiso naršyklę, kai Jūs apsilankote svetainėje. Dėl jo interneto svetainė gali tam tikrą laiką „atsiminti“ Jūsų veiksmus ir parinktis (pvz., registracijos vardą, kalbą, šrifto dydį ir kitas rodymo parinktis), kad Jums nereikėtų jų iš naujo įvedinėti kaskart lankantis svetainėje ar naršant įvairiuose jos puslapiuose.

Slapukų surinkta informacija leidžia mums užtikrinti Jūsų galimybę naršyti patogiau, bei daugiau sužinoti apie svetainės naudotojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti svetainę.

Svetainėje naudojamų slapukų sąrašas:

Pavadinimas Teikėjas Paskirtis Galiojimo pabaiga Tipas
CookieAccept Vytenio4.lt Stores the user's cookie consent state for the current domain 1 metaiHTTP
evo_session Vytenio4.lt Preserves users states across page requests. SessionHTTP
popup Vytenio4.lt Preserves users states across page requests. SessionHTTP
ci_csrf_token Vytenio4.lt Ensures visitor browsing-security by preventing cross-site request forgery. This cookie is essential for the security of the website and visitor. 2 hoursHTTP
_gid Google Generates statistical data on how the visitor uses the website. 1 dienaHTTP
_ga Google Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. 2 metai HTTP
_gat Google Tag Manager Used by Google Analytics to throttle request rate 1 diena HTTP
_gat_UA Google Tag Manager Used by Google Analytics to throttle request rate 10 min. HTTP
_gcl_au Google Tag Manager "Conversion Linker" functionality - it takes information in ad clicks and stores it in a first-party cookie so that conversions can be attributed outside the landing page. 4 mėn. HTTP
_gat_gtag Google Tag Manager Used by Google Analytics to throttle request rate 1 min. HTTP
_fbp Facebook pixel Used by Facebook to deliver a series of advertisement products such as real time bidding from third party advertisers. 3 mėnesiai HTTP

KITI PROJEKTAI